โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการในหลักสูตร หลักจริยธรรมพื้นฐานและการทบทวนพิจารณาโครงการวิจัย (สำหรับคณะกรรมการ)

เวลา 14:28:57 น., 12/10/2021

การจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการในหลักสูตร หลักจริยธรรมพื้นฐานและการทบทวนพิจารณาโครงการวิจัย (สำหรับคณะกรรมการ)  มีวัตถุประสงค์เพื่อผู้เข้าร่วมอบรมได้มีความรู้ ความเข้าใจหลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ สามารถนำไปปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ได้อย่างถูกหลักจริยธรรมการวิจัยมีประสิทธิภาพ และเพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมได้มีความรู้ซึ่งเป็นแนวทางหรือหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการศึกษาวิจัยในมนุษย์สามารถนำไปใช้ในเพื่อปกป้องสิทธิ และสวัสดิภาพของอาสาสมัครและเกิดทักษะในการพิจารณาโครงการวิจัยตามหลักมาตรฐานสากล ร่วมถึงเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมการอบรมได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประสบการณ์ในการศึกษาวิจัยในมนุษย์ การพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ที่หลากหลายรูปแบบ และสามารถนำไปปรับใช้กับในแต่ละโครงการได้อย่างเหมาะสม
  		ในการจัดโครงการครั้งนี้กลุ่มเป้าหมาย คือ คณะกรรมการดำเนินงานจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ จำนวน 29 คน มีผู้เข้าร่วมอบรมจำนวน 23 คน วิทยากร โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ภญ.พัชราภรณ์ สุดชาฎา