โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การป้องกันอาสาสมัครในงานวิจัย Human Subject Protection

เวลา 14:33:11 น., 12/10/2021

การจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การป้องกันอาสาสมัครในงานวิจัย (Human Subject Protection) มีวัตถุประสงค์เพื่อให้อาจารย์ นักวิจัย และนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ทราบความสำคัญของการดำเนินโครงการวิจัยที่มีมนุษย์เป็นอาสาสมัคร แนวปฏิบัติการขอรับการประเมินจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ และมีความพร้อมในการดำเนินการวิจัยใน บทบาทหน้าที่ของหัวหน้าโครงการวิจัย
         ในการจัดโครงการครั้งนี้กลุ่มเป้าหมาย คือ อาจารย์ นักวิจัย และนักศึกษา จำนวน 100 คน มีผู้เข้าร่วมอบรม 106 คน