ประกาศ "งดรับโครงการ สำหรับนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา"

เวลา 14:20:03 น., 06/12/2022

"งดรับโครงการวิจัยของนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา" 
ที่ยื่นขอรับการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ต่อคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 
ในช่วงวันที่ 1–31 ธันวาคม 2565 
เพื่อปรับกระบวนการยื่นขอรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2566 เป็นต้นไป 
จึงเรียนมาโปรดทราบ