อบรมเชิงปฏิบัติการหลักกสูตรการปกป้องอาสาสมัครในงานวิจัย Human Subject Protection Course

เวลา 09:33:15 น., 26/01/2023

สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการหลักกสูตรการปกป้องอาสาสมัครในงานวิจัย Human Subject Protection Course สำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ และบุคคลภายนอกที่สนใจเข้าร่วม ในวันที่ 14 กันยายน 2565 วิทยากรโดยรศ.ดร.ภญ. พัชราภรณ์ สุดชาฏา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร  ในรูปแบบออนไลน์ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โปรแกรม Zoom Meeting ซึ่งได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.เจษฎา มิ่งฉาย รองอธิการบดี เป็นประธานในการเปิดโครงการโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมทราบความสำคัญของการดำเนินโครงการวิจัยที่มีมนุษย์เป็นอาสาสมัคร แนวปฏิบัติการขอรับการประเมินจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ และมีความพร้อมในการดำเนินการวิจัยให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพตามมาตรฐานสากล 
ภาพ/ข่าว สถาบันวิจัยและพัฒนา มรอ.