อบรมเชิงปฏิบัติการในหลักสูตรหลักจริยธรรมพื้นฐานและการทบทวนพิจารณาโครงการวิจัย (สำหรับคณะกรรมการ)

เวลา 09:39:26 น., 26/01/2023

วันอังคารที่ 13 กันยายน 2565 
สถาบันวิจัยและพัฒนา กำหนดจัดอบรมเชิงปฏิบัติการในหลักสูตรหลักจริยธรรมพื้นฐานและการทบทวนพิจารณาโครงการวิจัย (สำหรับคณะกรรมการ) ณ ห้องประชุมพิชัยสงคราม ชั้น 4 อาคาร ICIT ซึ่งได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.เจษฎา มิ่งฉาย รองอธิการบดี เป็นประธานในการเปิดโครงการ โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ภญ.พัชราภรณ์ สุดชาฎา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นวิทยากรในการบรรยาย และโครงการนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เข้าใจหลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ และสามารถนำไปปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและพิจารณาโครงการวิจัยตามหลักมาตรฐานสากล
ข่าว/ภาพ สถาบันวิจัยและพัฒนา