LOADING...

คณะกรรมการหลัก

คณะกรรมการหลัก

1 รองศาสตรจารย์ ดร.จักรกฤษณ์ พิญญาพงษ์ ประธานกรรมการ
2 ผู้ช่วยศาสตรจารย์ ดร.วจี ปัญญาใสรอง รองประธานกรรมการ
3 ผู้ช่วยศาสตรจารย์ ดร.ณิชารีย์ ใจคำวัง กรรมการ
4 ผู้ช่วยศาสตรจารย์ ดร.ภีรวัฒน์ นนทะโซติ กรรมการ
5 ผู้ช่วยศาสตรจารย์ ดร.ภาศิริ เขตปิยรัตน์ กรรมการ
6 ผู้ช่วยศาสตรจารย์ ดร.วิสุทธิ์ สุขบำรุง กรรมการ
7 ผู้ช่วยศาสตรจารย์ ดร.อนันต์ แย้มเยื้อน กรรมการ และเลขานุการ
8 อาจารย์ ดร.ธนากร ธนวัฒน์ กรรมการ และเลขานุการ
9 ผู้ช่วยศาสตรจารย์ชื่อกมล ปัญญายง กรรมการ และผู้ช่วยเลขานุการ
10 อาจารย์คทาวุธ ชาติศักดิ์ยุทธ กรรมการ
11 อาจารย์วรรณี ทองระย้า กรรมการ
12 ดร.ดวงกมล ภูนวล กรรมการ
13 นางลำพอง กุลพรหม กรรมการ