LOADING...

การอบรมให้ความรู้ เรื่อง กระบวนการรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ วันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมศิริราชภัฏ ชั้น ๙ อาคารภูมิราชภัฏ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

การอบรมให้ความรู้ เรื่อง กระบวนการรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ วันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมศิริราชภัฏ ชั้น ๙ อาคารภูมิราชภัฏ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์


การจัดอบรมให้ความรู้เรื่อง กระบวนการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ความรู้ด้านจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ขั้นตอนการขอรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ และเพื่อให้คณาอาจารย์ นักวิจัยได้ทราบถึงการเสนอโครงการวิจัยในมนุษย์ และสามารถนำไปปรับใช้กับในแต่ละโครงการได้อย่างเหมาะสม ในการจัดอบรมครั้งนี้กลุ่มเป้าหมาย คือ คณาอาจารย์ นักวิจัย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะวิทยาการจัดการ คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิทยาลัยนานาชาติ วิทยาลัยแพร่ วิทยาน่าน มีผู้เข้าร่วมอบรมจำนวน ๖๑ คน ผู้บรรยาย - ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณิชารีย์ ใจคำวัง และอาจารย์ วรรณี ทองระย้า บรรยายร่วมกันในหัวข้อ ความเป็นมา ความสำคัญ และประเภทของจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ที่ต้องยื่นขอรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ - ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชื่นกมล ปัญญายง และอาจารย์ ดร.ธนากร ธนวัฒน์ ร่วมกันบรรยายในหัวข้อ ขั้นตอนการขอจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ เกณฑ์การพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ และเอกสารที่ใช้ในการยื่นการขอจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์