LOADING...

ศูนย์ส่งเสริมจริยธรรมการวิจัย

ศูนย์ส่งเสริมจริยธรรมการวิจัย

ในความรับผิดชอบของสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

สถาบันวิจัยและพัฒนา

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

ชั้น 2 อาคาร 12 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

เลขที่ 27 ถนนอินใจมี ตำบลท่าอิฐ อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ 53000

โทรศัพท์ 055411096 ต่อ 1642

มือถือ 0612692552