LOADING...

วิธีดำเนินการมาตรฐาน SOPs

วิธีดำเนินการมาตรฐาน

Standard Operating Procedures (SOPs)

1 ปก
2 URU-REC 01 การสร้าง(เตรียม)วิธีดำเนินการมาตรฐาน
3 URU-REC 02 วิธีการเตรียม(สร้าง)วิธีดำเนินการมาตรฐาน
4 URU-REC 03 โครงสร้างคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
5 URU-REC 04 เอกสารการรักษาความลับและการขัดแย้งทางผลประโยชน์
6 URU-REC 05 การอบรมคณะอนุกรรมการฯ และบุคลากร
7 URU-REC 06 การเลือกที่ปรึกษาอิสระ
8 URU-REC 07การบริหารจัดการกับโครงร่างการวิจัยทียื่นขอรับกสนพิจารณา
9 URU-REC 08 แนวทางการทบทวนและนำเสนอโครงร่างการการวิจัย
10 URU-REC 09 การยกเว้นการพิจารณาและพิจารณาโครงร่าง
11 URU-REC 10 การพิจารณาโครงร่างการวิจัยครั้งแรก
12 URU-REC 11 เครื่องมือทางการแพทย์
13 URU-REC 12 การพิจารณาโครงร่างการวิจัยที่ส่งกลับ
14 URU-REC 13 การพิจารณาส่วนแก้ไขเพิ่มเติมโครงร่าง
15 URU-REC 14 การพิจารณารายงานความก้าวหน้าของการวิจัย
16 URU-REC 15 การพิจารณารายงานสรุปผลการวิจัย
17 URU-REC 16 การไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนด
18 URU-REC 17 การพิจารณาตอบสนองการร้องเรียนของอาสาสมัคร
19 URU-REC 18 การพิจารณารายงานการยุติโครงการวิจัยก่อนกำหนด
20 URU-REC 19 การพิจารณารายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ร้ายแรง
21 URU-REC 20 การตรวจเยี่ยมเพื่อกำกับดูแลการวิจัย
22 URU-REC 21 การเตรียมแผนการประชุมและรายงานการประชุม
23 URU-REC 22 การประชุมพิเศษ (ฉุกเฉิน)
24 URU-REC 23 การติดต่อสื่อสาร
25 URU-REC 24 การบริหารจัดการเอกสารโครงการวิจัยที่กำลังดำเนินการ
26 URU-REC 25 การเก็บและการค้นเอกสารโครงการวิจัยURU1
27 URU-REC 26 การดำรงไว้ซึ่งการรักษาความลับURU1
28 URU-REC 27 การตรวจสอบคณะกรรมการพิจารณาโครงการวิ