LOADING...

แบบฟอร์มการขอจริยธรรม

แบบฟอร์มการขอจริยธรรม

1 AF 01-03 ฟอร์มและแฟ้มประวัติกรรมการ
2 AF 01-04 ข้อตกลงในการรักษาความรับ
3 AF 01-06 คำรับรองในการรักษาข้อมูลความลับของที่ปรึกษาอิสระ
4 AF 01-09 เกณฑ์ประเมินการทบทวนโครงการวิจัยแบบยกเว้นพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
5 AF 01-07 แบบตรวจสอบโครงการวิจัย และมอบหมายผู้พิจารณาโครงการวิจัย
6 AF 01-10 Submission Form for Ethical Review
7 AF 01-13 Submission for Study Amendment
8 AF 01-14 แบบรายงานความก้าวหน้าของการวิจัย
9 AF 01-15 แบบรายงานผลสรุปการวิจัย
10 AF 01-16 แบบบันทึกรายการไม่ปฏิบัติตามโครงการวิจัย
11 AF 01-17 แบบฟอร์มรับเรื่องร้องเรียนจากอาสาสมัครและการตอบสนอง
12 AF 01-18 แบบฟอร์มรายงานเพื่อยุติโครงการวิจัยก่อนกำหนด
13 AF 01-19 Adverse Event and Problem Report
14 AF 02-06 แบบรายงานความเห็นของที่ปรึกษาอิสระ
15 AF 02-08 Reviewer Assessment Form
16 AF 02-09 Exemption Review Report
17 AF 02-10 Self-Assessment Form for PI
18 AF 02-13 Amendment Review Report
19 AF 03-10 Conflict of Interest and Funding Form
20 AF 03-11 Reviewer Assessment Form
21 AF 03-13 Amendment Review Report
22 AF 04-09 เอกสารรับรองการยกเว้นพิจารณา
23 AF 04-10 ข้อมูลคำอธิบายสำหรับอาสาสมัครของโครงการวิจัย
24 AF 04-11 PI Self-Assessment Form
25 AF 04-13 Approval of Documents Related to Study Protocol
26 AF 05-09 เกณฑ์ประเมินทบทวนโครงการวิจัยแบบเร่งรัด
27 AF 05-10 หนังสือแสดงความยินยอมเข้าร่วมโครงการวิจัย
28 AF 05-13 หนังสือรับรองเอกสารที่เกี่ยวข้องกับโครงการวิจัย
29 AF 06-09 Expedited Review Report
30 AF 08-09 เอกสารรับรองโครงการวิจัย
31 AF 09-10 แจ้งผลพิจารณาจริยธรรมการวิจัยเอง
32 AF 11-10 เอกสารรับรองโครงการวิจัย
33 บันทึกข้อความ ขอเสนอโครงการวิจัย เพื่อขอรับการพิจารณารับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
34 แบบตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสาร
35 สรุปโครงการวิจัย Protocol Synopsis
36 แบบฟอร์มขอแก้ไข