การอบรมให้ความรู้ เรื่อง กระบวนการรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ วันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมศิริราชภัฏ ชั้น ๙ อาคารภูมิราชภัฏ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

เวลา 10:43:07 น., 13/11/2019

การจัดอบรมให้ความรู้เรื่อง กระบวนการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ความรู้ด้านจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
ขั้นตอนการขอรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ และเพื่อให้คณาอาจารย์
นักวิจัยได้ทราบถึงการเสนอโครงการวิจัยในมนุษย์
และสามารถนำไปปรับใช้กับในแต่ละโครงการได้อย่างเหมาะสม
ในการจัดอบรมครั้งนี้กลุ่มเป้าหมาย คือ คณาอาจารย์ นักวิจัย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณะวิทยาการจัดการ คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
วิทยาลัยนานาชาติ วิทยาลัยแพร่ วิทยาน่าน มีผู้เข้าร่วมอบรมจำนวน ๖๑ คน

ผู้บรรยาย
- ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณิชารีย์ ใจคำวัง และอาจารย์ วรรณี ทองระย้า บรรยายร่วมกันในหัวข้อ
ความเป็นมา ความสำคัญ
และประเภทของจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ที่ต้องยื่นขอรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
- ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชื่นกมล ปัญญายง และอาจารย์ ดร.ธนากร ธนวัฒน์
ร่วมกันบรรยายในหัวข้อ ขั้นตอนการขอจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
เกณฑ์การพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ และเอกสารที่ใช้ในการยื่นการขอจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์