ศูนย์ส่งเสริมจริยธรรมการวิจัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

Upcoming Meeting (Calendar)

ข่าวกิจกรรม

โครงการอบรมจริยธรรมการวิจัยใ...

เวลา 14:42:07 น., 01/03/2024

วันที่ 17 กันยายน 2566 สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ Human Subject Protection สำหรับอาจารย์ และนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ : การอบรมเชิงปฏิบัติการ การสร้างมาตรฐานการวิจัยในมนุษย์สำหรับงานวิจัย แ...

Read More

อบรมเชิงปฏิบัติการในหลักสูตร...

เวลา 10:39:26 น., 26/01/2023

วันอังคารที่ 13 กันยายน 2565 สถาบันวิจัยและพัฒนา กำหนดจัดอบรมเชิงปฏิบัติการในหลักสูตรหลักจริยธรรมพื้นฐานและการทบทวนพิจารณาโครงการวิจัย (สำหรับคณะกรรมการ) ณ ห้องประชุมพิชัยสงคราม ชั้น 4 อาคาร ICIT ซึ่งไ...

Read More

อบรมเชิงปฏิบัติการหลักกสูตรก...

เวลา 10:33:15 น., 26/01/2023

สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการหลักกสูตรการปกป้องอาสาสมัครในงานวิจัย Human Subject Protection Course สำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ และบุคคลภายนอกที่สนใจเข้าร่วม ในวันที่ 14 กันยายน 2565 วิ...

Read More

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื...

เวลา 15:33:11 น., 12/10/2021

การจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การป้องกันอาสาสมัครในงานวิจัย (Human Subject Protection) มีวัตถุประสงค์เพื่อให้อาจารย์ นักวิจัย และนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ทราบความสำคัญของการดำเนินโครงการวิ...

Read More

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการในห...

เวลา 15:28:57 น., 12/10/2021

การจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการในหลักสูตร หลักจริยธรรมพื้นฐานและการทบทวนพิจารณาโครงการวิจัย (สำหรับคณะกรรมการ) มีวัตถุประสงค์เพื่อผู้เข้าร่วมอบรมได้มีความรู้ ความเข้าใจหลักจริยธรรมการวิจัย...

Read More

การอบรมให้ความรู้ เรื่อง กระบว...

เวลา 11:43:07 น., 13/11/2019

การจัดอบรมให้ความรู้เรื่อง กระบวนการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ความรู้ด้านจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ขั้นตอนการขอรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ และเพื่อให้คณาอาจารย์...

Read More

วิธีดำเนินการมาตรฐาน ฉบับที่ 2 พร้อมเอกสารประกอบ

เอกสารดาวน์โหลด

Contact Me

research@uru.ac.th


ชั้น 2 อาคาร 12 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เลขที่ 27 ถนนอินใจมี ตำบลท่าอิฐ อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ 53000


055411096 ต่อ 1642


0612692552