ศูนย์ส่งเสริมจริยธรรมการวิจัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

ข่าวกิจกรรม

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื...

เวลา 14:33:11 น., 12/10/2021

การจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การป้องกันอาสาสมัครในงานวิจัย (Human Subject Protection) มีวัตถุประสงค์เพื่อให้อาจารย์ นักวิจัย และนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ทราบความสำคัญของการดำเนินโครงการวิ...

Read More

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการในห...

เวลา 14:28:57 น., 12/10/2021

การจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการในหลักสูตร หลักจริยธรรมพื้นฐานและการทบทวนพิจารณาโครงการวิจัย (สำหรับคณะกรรมการ) มีวัตถุประสงค์เพื่อผู้เข้าร่วมอบรมได้มีความรู้ ความเข้าใจหลักจริยธรรมการวิจัย...

Read More

การอบรมให้ความรู้ เรื่อง กระบว...

เวลา 10:43:07 น., 13/11/2019

การจัดอบรมให้ความรู้เรื่อง กระบวนการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ความรู้ด้านจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ขั้นตอนการขอรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ และเพื่อให้คณาอาจารย์...

Read More

เอกสารดาวน์โหลด

Contact Me

research@uru.ac.th


ชั้น 2 อาคาร 12 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เลขที่ 27 ถนนอินใจมี ตำบลท่าอิฐ อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ 53000


055411096 ต่อ 1642


0612692552